6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)
ÇALIŞAN ADAYI BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat uyarınca, internet sayfası üzerinden “İnsan Kaynakları” formunu doldurup, iş başvurusu yapan çalışan adaylarını kapsayacak şekilde hazırlanmış olan işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. KVKK politikalarımızı internet sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

1.VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Gökdağ Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Gökdağ”), tarafından, Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

İnternet sayfası üzerinden iş başvuru süreçlerini yerine getirmek, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adayının işe kabul, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, başvuruyu yapan ilgili kişinin talep ettiği çalışma pozisyonuna uygunluğun değerlendirilmesi, referans olarak gösterilen kişilerle iletişimin sağlanması, bilgilerin teyit edilmesi, çalışan adayı ile gerekli iletişimin sağlanması, iş başvurusunun olumsuz sonuçlanması durumunda, sonraki dönemlerde oluşabilecek uygun iş pozisyonlar için adayın yeniden değerlendirilmesi, talep edilen uygun ücretin belirlenmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, oluşabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü amaçlarıyla kişisel verileriniz Kanunun 4, 5 ve 6. maddeleri gereği belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik bilgileriniz (Adınız ve soyadınız, cinsiyet, uyruk, doğum yeri ve tarihi, medeni durum bilgileri)

İletişim bilgileriniz (Telefon numaralarınız, iletişim adresi, e-posta adresiniz)

Özlük Bilgileri (İş başvuru formunda yazılı özlük bilgisi, iş deneyimi, iş geçmişi, eğitim, lise, üniversite, yabancı dil, aldığınız kurs, seminer bilgisi, bilgisayar kullanım bilgisi)

Eğitim ve Meslek Bilgileri (Paylaştığınız iş deneyimi, öğrenim durum bilgileri, eğitim, diploma bilgileri, sürücü belgesi, askerlik durum bilgisi, meslek kursları, sertifika bilgisi, SGK bilgileri, yabancı dil, bilgisayar, iş tecrübesine dair bilgiler, başvuru formunda yer alan mesleki)

İşlem Güvenliği Bilgileri (İnternet giriş çıkış kayıtları, IP bilgileri, işlem güvenliği bilgisi)

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Çalışan adaylarının şirketimizi ve eklentilerini, ofislerimizi ziyaret etmeleri halinde giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıt görüntüleriniz, otoparkımızı kullanmanız halinde araç plaka bilgileriniz)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Paylaşmanız halinde diploma, sertifika, paylaşılan evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, işe başvuru ve şirket faaliyetleri kapsamında gerektiğinde alınan fotoğraflar, kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz, elektronik ortamlarda uzaktan bağlantı yapılması halinde görsel ve işitsel kayıt bilgisi)

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2 inci maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, şirket ortakları/hissedarlarımıza, adli süreçlerin takibi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerektiğinde avukatlarımıza, temsilcilerimize, yasal yükümlülüklerin ve gerekli bildirimlerin yerine getirilmesi için İŞKUR ve adli makamlar olmak üzere yetkili kişi ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, internet sayfası üzerinden “İnsan Kaynakları” formunun doldurulması, ekinde özgeçmiş, cv örneklerini elektronik ortamda sunmanız suretiyle, otomatik olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz; belirlenen işleme amaçları doğrultusunda, Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen ve aşağıda yazılı şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak; Kanunun 5/2- c) ’’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, 5/2-ç)‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, 5/2-d)’’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, 5/2-f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmekte ve toplanmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI (BAŞVURU HAKKI):

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Gökdağ Plastik Kauçuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Gökdağ”), Hasanağa Organize Sanayii Bölgesi 5.Cad No:8 16110 Nilüfer Bursa Türkiye adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde yayımlanan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya şirkete ait gokdagoto@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, kurumsal e-posta adresi olan info@gokdag.com adresine e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.